Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z finalizacją programu nr WYO/14 6 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Programu Spójności

Program dyskusja w czasie konferencji zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Ocena jakości implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Łodzi
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Legnica oraz nowomiejski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego w Radkowie Sp. z o.o., Dolnośląskie Wytwórnie Pasz „DOLPASZ” S.A., Code Systemy Alarmowe, Elektronika Samochodowa Andrzej Ambrozik, Przedsiębiorstwo Usługowe”POŁUDNIE II” sp. z o.o., DEXTEL Spółka z o.o. s.k , GRYFNET Sp. z o.o. , Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, EVER , GREEN WAY , Laboratorium Badań napędów Lotniczych „Polonia Aero” sp. z o.o., Progmedia Piotr Michał Partyka, Wedding Experts Agnieszka Gawron, Biuro Usług Księgowo Finansowych Urszula Obarzanek, TINES SA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zbigniew Banaszkiewicz „SKARPOL II” spółka jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.