Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr EAD/34 9 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Programu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Weryfikacja stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Lodzi
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność agencji reklamowych
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nowotarski oraz strzyżowski

  Upoważnieni beneficjenci to: PISZCZEK ANTONINA Agencja Ubezpieczeniowa Antonina Piszczek, RAWENT S.A., CITO Auto Gaz, PPHU „MACROSAT” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” , Internet Solutions Sp. z o.o. , BOGUSŁAW ŁOZOWSKI BIALYSTOK OK, E-ZAMAWIAM , Internetowy Dom Mediowy , NBG , SEEN Technologie , THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Lauren Peso Polska, VARIO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.