Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z audytem programu nr HUD/28 4 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Weryfikacja jakości implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Konferencje w Częstochowie
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łukowski oraz myszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów „EMIT” S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „Polskie Złote Ziarno” S.A., Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK S.A., Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o., Spółdzielnia Dolsat , Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , Academio sp. z o.o., DENTAL „S” Mariusz Szajda, Grupa Medialna Nieruchomości Agnieszka Pawłowska Norbert Werkowski s.c., P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, Solar-Energy Sp. z o.o., Zakład Tworzyw Sztucznych ANTARES Sp. z o.o., LANWAR COSMETICS AGNIESZKA ATRASZKIEWICZ, JERZY WARSZAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Pokusa Andrzej „LENAAL”, ZPC FLIS Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.