Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr LGB/94 4 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas konferencji obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Weryfikacja stopnia implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Poznaniu
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność holdingów finansowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: mławski oraz strzyżowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Uslugowa ALARMET Tokarczyk Marek, Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o., ZARAT S.A., STEAM CAR&AUTO DETAILING Jarosław Niegocki, Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej Osiedla Gaj , „ACNJ” , AMTRA , EURO-BIAL A.Matowicki, J.Wardecki, G.Piech, W.Piech, INTERKOBO SP. Z O.O., NetLine Group Sp. z o.o., SYGNITY , Valeo Autosystemy , e-Global Consulting Services Robert Koślicki, Prosperous Partners Sp. z o.o., „Vipera Cosmetics” Ryszard Wrzesiński

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.