Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr LZG/71 7 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Luksemburskiego Programu Wyrównawczego

Harmonogram debata w czasie seminarium zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Audyt jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Wykłady w Gdańsku
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 • Program zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: hrubieszowski oraz elbląski

  Upoważnieni beneficjenci to: Dongguan Gaoxin Escutcheon Co., Ltd., Cementownia „Rejowiec” S.A., Zakłady Podzespołów Radiowych „MIFLEX” S.A., FENIKS SYSTEM , „NTL” Agencja Informacyjno-Reklamowa Tadeusz Dąbrowski, Zakład Usługowy Dipol Pan Andrzej Kliś , Blyweert Aluminium Sp. z o.o., Elokon Polska , Inter Europol Piekarnia Szwajcarska , MDM S.A., Partner4Business Sp. z o.o. , WKG Trading , LANWAR Jerzy Warszawski, Hand-Prod Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WIT-POL” Witold Chojak, Włodzimierz Hajduk, Urszula Pastuszka

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.