Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem projektu nr LRP/72 8 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram debata w czasie warsztatu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: krasnostawski oraz gostyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „Energopol 7” S.A., Huta Szkła „ANTONINEK” Sp. z o.o., PRZEMBUD GDAŃSK S.A., PROMOS Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMPROMEX Spółka z o.o. , Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , A PLUS C , CompSecur Sp. z o.o., JCI Venture Sp. z o.o., Marabut Sp. z o.o. , system3.pl , Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Export-Import Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON , Ventus Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IMEX Paweł Jamroży

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.