Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr RSR/71 9 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Oświatowego

Porządek debata w czasie warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Ocena stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale konferencyjne Kursy w Beskidach
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • na lata 2007-2013″
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Pozostałe drukowanie
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kamiennogórski oraz szczycieński

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Youjie Fengge Jewellery Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Centrozłom” S.A., Blachownia Holding S.A., „, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Telewizji Satelitarnej „KOR-SAT” , „TAK Group Sp. z o.o.” , BestPay , ECOTECH Polska Sp. z o.o., IZOHAN , Linstal Sp. z o.o., PLATINUMSOFT , XYLAB MOBILE , Cant Stop Games , BVS Show Lighting, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.