Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr UUK/57 6 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas konferencji obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Analiza efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Częstochowie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja monet
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świebodziński oraz bytowski

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Krakowie Sp. z o.o., METALPLAST KALISZ Sp. z o.o, REMONDIS Sp. z o.o., Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa , ESPOL Sp. z o.o. , CAR Technology Production Sp. z o.o., DD-Lab Sp. z o.o., Hybryd Sp. z o.o., Marseille , Solveco sp. z o.o., TOPSPOT , B2BPartner, MAR-KOM , Przychodnia Stomatologiczna DENTICA L. i J. Oleszczuk Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.