Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr XXO/58 8 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Trustu Wyrównawczego

Program debata w czasie warsztatu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Ocena efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale Konferencyjne Na Szkolenia
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność detektywistyczna
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wschowski oraz m. Gdynia

  Upoważnieni beneficjenci to: Centrum Usługowe Małych Form Spółdzielnia Socjalna „MULTICO”, Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o., BONDUELLE Polska Sp. z o.o., ALLMAT F.H.U. M. STĘPNIK, „SURVEYOR” Spółka Cywilna , Spółdzielnia Mieszkaniowa „SUCHANINO” , Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, E-ZARZADCY.PL , Heinz Plastics Polska Sp. z o.o., LeanTools , SMT Software Sp. z o.o., Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych Dolpap , Biuro Plus L.A Koptyra Sp. J., Dorota Groszyk- Ziękiewicz Gabinet Stomatologiczny, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.