Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr KKP/68 8 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata w czasie panelu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Ocena sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Spotkania team building w Szklarskiej Porębie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”


 • Fundusz zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Reasekuracja
 • Działalność fotograficzna
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: krakowski oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: „WÓLCZANKA” S.A., DROP S.A. , Zakłady Technicznych Wyrobów Włókienniczych „Żyratex” S.A., AUTO-EFEKT Pranie Tapicerki i Kosmetyka Samochodowa, Stowarzyszenie Bugaj V , KOMAX Jacek Kosiorek , BitStream Sp. z o.o., D+D , Gamelion Studios Sp. z o.o., P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, PLASTWAG , VAC AERO KALISZ , EKO-SYSTEMY Sp. z o.o., Profesal , Zakład Produkcyjny „Prozamet” inż. Karol Zarębski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.